آسیب‌شناسی پروژه‌های معماری سازمانی انجام‌شده در کشور

این گزارش حاوی نتایج پژوهشی است که به­‌منظور شناسایی و تحلیل مشکلات پروژه­‌های معماری سازمانی در کشور به­‌عنوان بخشی از پروژه «تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی کشور» صورت گرفته است. به­‌منظور شناسایی مشکلات، نظرات جمعی از خبرگان و مشاوران این حوزه جمع­‌آوری و تلخیص شده است. سپس با تحلیل روابط علت و معلولی بین این مشکلات، مهم­ترین مشکلات شناسایی و به­‌ترتیب اهمیت معرفی شده است. در ادامه دسته­‌بندی خاصی از این مشکلات ارائه شده و در پایان نیز راهکارهایی برای رفع این مشکلات یا کاهش اثرات آن­ها پیشنهاد شده است.

 

کرمی، رضا، «آسیب‌­شناسی پروژه‌­های معماری سازمانی انجام­‌شده در کشور»، ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره 225 ، بهمن و اسفند 94