تدوین و بکارگیری معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران

کرمی، رضا، ایمان رکوعی، حمیدرضا اقیری، آزرم دهستانی، امین عدالت­پور، «تدوین و بکارگیری معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران»، ارائه­‌شده در اولین همایش پیشرفت­‌های معماری سازمانی کشور، آذر 96 ، دانشگاه شهید بهشتی

در این مقاله به پیشران‌ها، نحوه تدوین، چارچوب و محتوای معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای (RECRA) پرداخته شده است. همچنین نحوه استفاده از این معماری مرجع در ارتقای سطح بلوغ مدیریت معماری سازمانی و توسعه فناوری اطلاعات در شرکت‌های برق منطقه‌ای بیان شده است. این معماری مرجه به نحوی تدوین شده است، که در زنجیره ارزش صنعت برق، کلیه فرآیندهای حوزه انتقال برق را در بر دارد و شرکت‌های برق منطقه‌ای می‌توانند با استفاده از روش‌های توصیف شده در این معماری مرجع، معماری تفصیلی خود را توسعه دهند.