آسيب‌شناسی پروژه‌های برنامه‌ريزی فناوری اطلاعات

كرمي، رضا،  «آسيب‌شناسي پروژه‌هاي برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات»، ماهنامه تدبير، شماره 150، آبان 83