نقش معماري سازمانی در برنامه‌ريزی استراتژيك سازمانی؛ مطالعه موردی شركت ملی حفاری ايران

فرآيند تدوين معماري سازماني (Enterprise Architecture) كه در آغاز به‌عنوان الگويي براي برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات ابداع شده بود، رفته‌رفته دامنه كاربرد وسيع‌تري مي‌يابد و در حوزه‌هايي مانند مدل‌سازي و بهبود فرآيندهاي كسب‌وكار و برنامه‌ريزي استراتژيك سازماني نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در اين مقاله پس از معرفي كليات و ادبيات معماري سازماني، ارتباط ميان چارچوب‌ها، مراحل و دستاوردهاي فرآيند معماري سازماني با فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك سازماني، تشريح مي‌گردد. سپس با بررسي تفصيلي مورد شركت ملي حفاري ايران، نحوه همسوسازي پروژه معماري سازماني با فرآيند كلي تدوين استراتژي اين شركت تشريح شده و از اين رهگذر الگويي براي همسوسازي و تلفيق فرآيند معماري سازماني با رويكرد «راهي به تعالي» پيشنهاد مي‌شود.