پيكره دانش ملی در زمينه صنعت نرم‌افزار و نقش آن در كاهش مشكلات اين صنعت

كرمي، رضا، «پيكره دانش ملي در زمينه صنعت نرم‌افزار و نقش آن در كاهش مشكلات اين صنعت»، نشريه كتاب ماه (كليات)، شماره 94-95 (مهرو آبان 84)