اسناد نهایی بازنگری نماتن منتشر شد.

asnad-nhayy-bazngry-nmatn-mntshr-shd_image

سال گذشته این فرصت را داشتم که پس از حدود ۲۰ سال از مشارکت در تدوین نسخه‌های اولیه استانداردهای نماتن، که داستان آن را در اینجا روایت کرده‌ام، در بازنگری این استانداردها هم نقشی داشته باشم. در پروژه بازنگری نماتن از یاری‌های استاد دکتر اسلام ناظمی و تیم ایشان و هم‌چنین از همفکری‌ها و نظرات هدایت‌گرانه اعضای محترم کارگروه بازنگری در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بهره‌مند شدم که اینجا فرصتی است برای سپاسگزاری از آنان.
امیدوارم نسخه جدید نماتن، ذی‌نفعان صنعت نرم‌افزار را در عمل به‌کار آید.

خبر انتشار نسخه نهایی نماتن در سایت شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان

دسترسی به اسناد بازنگری‌شده نماتن در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور