معماری سازمانی و مدیریت تغییرات: واشکافی یک سوء تفاهم فراگیر

mmary-sazmany-w-mdyryt-tghyyrat-washkafy-yk-sw-tfahm-fragyr_image

معماری سازمانی و مدیریت تغییر، گزارش کامپیوتر، شماره 262، مهر و آبان 1401

در این مقاله، ارتباط بین معماری سازمانی و مدیریت تغییر در سازمان‌ها را تشریح کرده‌ام. از بین 10 عامل ضروری در یک تغییر موفق، یعنی عوامل:

1. چشم‌انداز

2. انگیزش

3. نقشه

4. برنامه

5. منابع

6. سازماندهی

7. ارتباطات

8. فرهنگ

9. راهبری

10. رهبری

معماری سازمانی تنها می‌تواند دو عامل «نقشه» و «برنامه» را فراهم کند.

دسترسی به اصل مقاله