هوشمندسازی برای پاسخگویی بهتر

hwshmndsazy-bray-paskhgwyy-bhtr_image

متن مصاحبه با روزنامه ایران در مورد نقشه راه تشکیل دولت هوشمند (11 آذر 1400)